นาย กัฐกรณ์ พิมพ์เลิศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]