นางสาว กนกวรรณ กะการดี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด-การ […]