นางสาว กษมาพร ภาวนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สา […]