นางสาว อัมพิกา กวยนิล คณะบริหารธุรกิจ สาขา ระบบสารสนเทศ […]