นางสาว อัจฉรา กลางวัง คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยว […]