นางสาว พรณิภา กลับสกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด-การ […]