นาย กฤษชกร นกพ่วง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา […]