นาย ดุษฎี กรรพุมมาลย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยว […]