นางสาว กมลภัทร อัศวยิ่งเจริญ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแ […]