นาย พิพัฒน์ กตเวทิตานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]