นางสาว นารีรัตน์ กตะศิลา คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ […]