นางสาว แพรวปวีณ์ วงษ์แพ่ง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ การสร้างโปรแกรมโฟโตชอป การแสดง นาฏศิลป์