นางสาว เบญจวรรณ รอดโรคะ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรีสากลได้ เขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง