นาย อิศรา พรศิริไพศาล

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความสามารถในการถ่ายทำข่าว/การจัดรายการวิทยุ/ชอบร้องเพลง