นางสาว สลิลภร   แก่นเพ็ชร 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สนใจข่าวกีฬา สนใจข่าวบันเทิง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้