นางสาว รัชนีบูลย์   นาควิเชตร 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ความถนัดทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างคลิปวีดีโอ