นางสาว ระวีวรรณ เพชรชูช่วย

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การพูด การแสดง การแสดงออก ร้องเพลง