นางสาว นภสร   ศรีแพรศรี 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากล เล่นดนตรีไทยและสากล ว่ายน้ำ