นางสาว ตติยา   วารินทร์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ -ชอบถ่ายภาพ/-อยากทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิง///