นางสาว ชุตินาฏ พงษ์ทองวัฒนา

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ รำไทย/ดนตรีไทย/ถ่ายภาพ/อ่านร้อยแก้ว