นางสาว กัญญาลักษณ์ ทางธรรม

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรีไทยและพูดภาษาญี่ปุ่น