นาย เอกสิทธิ์ คล้ายมณี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ฟุตบอล และ ดนตรี