นาย เอกราช กาญจนดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ