นางสาว อารียา ห้วยหงษ์ทอง

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์