นางสาว อาภาภรณ์ อินทร์สุข

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ดนตรี การแสดง