นางสาว อัจฉราพร แซ่ตัน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทยไม่ระบุอังกฤษ