นางสาว วิภาดา ธรรมวรางกูร

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ทำอาหาร