นางสาว รัมภีภรณ์ จันทร์เพ็ง

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ วาดภาพ