นางสาว รตวร ช่วยครุฑ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ บาสเกตบอล