นางสาว ปิยะวรรณ คงปลื้มจิตต์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ ถ่ายภาพ