นางสาว ปาลิดา กุลศรี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์,กีฬา,ดนตรีไทยไม่ระบุสากล