นางสาว ปวีณา จันทร์สาคร

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ คัดไทย แบดมินตัน