นางสาว ประภาพร ธนิกกุล

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทยไม่ระบุอังกฤษ,Microsoft office,อินเตอร์เน็ต