นางสาว บุญญรัตน์ แซ่อี๊ง

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ไม่ระบุ