นางสาว นาทวรรณ ริมผดี

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ นักกีฬาเปตองของโรงเรียน