นางสาว ทศวรรณ ปานศรีสุข

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีบริหาร

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ภาษาจีน,ญี่ปุ่น,ร้องเพลง