นางสาว ดวงพร อัศวเจริญมงคล

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

สาขา ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ประพันธุ์ แอโรบิก