นางสาว ดวงพร ปริตินิจฉัย

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ธรรมศึกษา, วาดภาพ