นางสาว ณัฐพร บวรจารุชัยนันท์

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เป็นดีเจ, พิธีกร