นางสาว ชุขวัญ คงแสง

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ โปรแกรมคอมพิวเตอร์,ร้องเพลง