นางสาว ชลธิชา อ้วนละมัย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สาขา อุตสาหกรรมการบริการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ทำอาหาร, ร้องเพลง