นางสาว จุฑารัตน์ ทองเกลี้ยง

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ บาสเกตบอส แบดมินตัน