นาย จิระ ธรรมาจารย์จรัส

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ผู้นำเชิงอิลัคเตอร์