นางสาว จิรวัฒน์ เนียมประเสริฐศรี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง เล่นเปตอง อิเล็กโทน