นางสาว จิตรานุช ศิริมณีบุญ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์