นางสาว ขวัญยืน วิเชียรอินทร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขา ออกแบบบรรจุภัณฑ์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ วาดรูป ร้องเพลง