นางสาว กุสุมา นัยนภาเลิศ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาโท

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์