นาย กฤษณ์ โกวิทจตุรภัทร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์