นาย กรกฎ กิจประเสริฐ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ แบตมินตัน,ฟุตซอ,ดนตรีสากล