นาย โกวิท รอดเย็น

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เล่นดนตรี, ร้องเพลง,อ่านกลอน,เล่นกีฬา